kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۱۴۶۳
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۱
توسط ستاد اجرایی فرمان امام انجام می‌شود
ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺮای اﺟﺮای 2156 طرح اﻗﺘﺼﺎدی، زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن همدان، تفاهمنامه‌ای به ارزش 22ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﻤﺪان اﻣﻀﺎ ﮐﺮد.


در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺒﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ، و سیدﺳﻌﯿﺪ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻤﺪان، آﯾﯿﻦ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺰاران ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ: در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻫﺪاف ﺳﺘﺎد در ﺣﻮزه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻤﺪان اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻇﺮف 3 سال ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد شود.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺒﺮ اﻓﺰود: ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺎ اجرای 5 هزار طرح و سرمایه‌گذاری و هزینه 520 میلیارد تومان در استان همدان بیش از 15 هزار شغل در این استان ایجاد کرده است.
مخبر با اشاره به جزئیات این تفاهمنامه افزود: کلیات این برنامه اجرای 2 هزار و 156 طرح اقتصادی، زیربنایی، حمایتی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی با اعتباری بالغ بر 22 هزار و 188 میلیارد ریال است که با اجرای این طرح‌ها برای بیش از 14 هزار نفر اشتغال ایجاد شده و به رفع محرومیت در مناطق محروم و توسعه بخش‌های زیربنایی و بهداشت و درمان استان کمک می‌کند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در ادامه گفت: توانمندسازی اقتصادی از طریق اجرای یک هزار و 530 طرح کوچک و متوسط، اجرای حداقل 6 طرح بزرگ اقتصادی، اجرای 4 طرح جامع دانش‌بنیان، اجرای 614 پروژه زیربنایی و عمرانی، اجرای 20 هزار و 450 طرح حمایتی معیشتی، بهداشتی و ورزشی و مشارکت 30 درصدی در هزینه بیمه منازل روستایی بخشی از مفاد اصلی این تفاهمنامه است.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: اﺣﯿﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻧﯿﻤﻪﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه، اﺣﺪاث ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ، اﺣﺪاث ﭘﺮوژهﻫﺎی داروﯾﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺟﺴﻮراﻧﻪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺒﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﺴﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ: اوﻟﯿﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮو اﯾﺮان ﺑﺮﮐﺖ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﻓﻌﺎل و راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮی ﮐﻪ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺰرﯾﻖ اﺿﻄﺮاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺧﻂ را ﮐﺎﻫﺶ دادﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮای زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود: ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 25 ﺧﺮداد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ در خط یک را سرعت دادیم و تا 25 تیر، حداقل 3 و نیم میلیون دوز واکسن در این خط تولید خواهیم کرد، البته هر دوز واکسن پس از تولید به مدت 16 روز مراحل تست استریل آن به طول می‌انجامد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺳﺘﺎد در ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ: واﮐﺴﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ می‌دهیم و ﻫﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ، ﺗﺰرﯾﻖ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آن ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد: دوﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮواﯾﺮان ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻢ به زودی راه‌اﻧﺪازی می‌شود و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻣﺴﺎل همان‌طور ﮐﻪ ﻗﻮل داده ﺑﻮدﯾﻢ ﺣﺪاﻗﻞ 50 میلیون دوز واکسن تولید
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

نام:
ایمیل:
* نظر: