دیوان عالی کشور قتل «میترا استاد» به دست «محمدعلی نجفی» را قتل عمد اعلام کردبه گزارش خبرگزاری میزان، رئيس ديوان عالى كشور در ابتداى اين جلسه گفت: پرونده مطروحه كه مورد بحث است ويژگى خاصي ندارد و مثل همه پرونده‌هايي است كه به صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افكار عمومى موضوع اين پرونده را دنبال مى كرد و سرنوشت آن را دنبال مى كنند، اين موضوع جلوه پیدا كرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داريم.
حجت‌الاسلام مرتضوى مقدم، خاطرنشان كرد: پرونده‌هاى اصرارى كه در هيئت عمومى مطرح مى شود پرونده هايى است كه بعد از اظهار نظر ديوان عالى كشور بر ايراد به راى دادگاه‌ها نظر ديگرى دارند كه بايد در هيئت عمومى مطرح و تعيين تكليف شود.
وی افزود: پرونده در حال حاضر شاكى خصوصى ندارد و قصاص و ديه منتفى است و آنچه كه بايد تعيين تكليف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا كه برخى از جنايات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى اين پرونده از دو حيث مورد توجه است كه اگر جنايت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و يا غيرعمد و شبه عمد باشد، نوع ديگرى مجازات دارد، از اين جهت بين دادگاه‌ها و شعبه ديوان عالى كشور اختلاف افتاده است.
در ادامه رئيس شعبه مربوطه ديوان عالى كشور و تعدادی از قضات دیوان عالى کشور نظرات کارشناسی خود را در مورد عمدی یا غیر عمد بودن قتل ارائه
کردند. پس از آن رئیس‌ دیوان عالى کشور، اظهارداشت: این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالى کشور موضوعات را موشکافى مى کنند و در دیوان عالى کشور پرونده‌ها چقدر با دقت مورد بررسی قرار مى گیرد و قضات با استقلال کامل هرکس حرف و نظرى داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را مى دهند.
 دادستان کل کشور:
جنايت كاملا حساب شده بوده است
در این جلسه دادستان کل کشور نیز گفت: خوشبختانه هم بنده استفاده کردم و هم نشان دهنده آن است که فضاى هیئت عمومى دیوان عالى کشور به عنوان عالى‌ترین مرجع قضایى در فضایى آزاد منطقى و استدلالى و حقوقى حرکت مى کند. تعدادى از بدخواهان تصور مى کنند دستگاه قضایى در راستاى اهدافى که به دنبال آن هستند به گونه دیگرى حرکت مى کند که نشان دهنده اندیشه هاى غلط آنهاست.
حجت‌الاسلام منتظرى افزود: انتخاب حمام براى ارتكاب جنايت كاملا حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح مى‌كند و اگر بنا بر ترساندن داشته اولا در اتاق هم مى توانست بترساند. ثانيا اگر بنا بر ترساندن صرف بوده مى توانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج مى‌كند. آقاى قاتل در برخى از اظهارات تاكيد داشته قصد كشتن نداشته، بعد وارد حمام مى‌شود و فرض كنيم مى خواسته بترساند و يك گلوله هم شليك مى كند، اگر قصدش ترساندن بوده مى توانسته با يك شليك بترساند آيا تكرار شليك نشان دهنده آن نيست كه اين آقا مى‌خواهد به هدف كشتن برسد. وی ادامه داد: همه مولفه هاى مندرج در بند «ب» از ماده ٢٩٠ قطعاً در اين حادثه عيان و از نظر بنده قتل عمد است. در ادامه رئیس‌دیوان عالى کشور گفت: هفت نفر در تاييد راى شعبه ديوان عالى كشور و هفت نفر در تاييد شعب دادگاه صحبت كردند. در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت از مجموع قضات شركت كننده که ٦٦ نفر بودند ٣٩ نفر رای كيفرى يك و ٢٧ نفر راى ديوان عالى را تاييد كردند و بر این اساس، هیئت عمومى ديوان عالى كشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام كرد.