مارکوپولو! (گفت و شنود)

 
  گفت: یکی از نمایندگان مجلس دهم و عضو فراکسیون حامیان دولت گفته است دولت همه برنامه‌ها را به خوبی طراحی کرده بود ولی با روی کار آمدن ترامپ که یک رئیس‌جمهور پریشان‌احوال بود همه برنامه‌ها به هم ریخت!
گفتم: یعنی همه برنامه‌ها را به رئیس‌جمهور آمریکا
گره زده بودند که با تغییر او هرچه بافته بودند پنبه شد؟!
گفت: ایشان می‌گوید مردم هم از برنامه ما در مجلس نهم و دهم راضی بودند!
 گفتم: یارو نامه‌ای دریافت کرد که در آن نوشته بود؛ اگر مارکوپولو دور دنیا را گشت من می‌خواهم دور تو بگردم. امضاء؛ چوپان دروغگو!