مسلمانان، قرآن را مهجور کردند(سلوک عارفانه)


(بدان ای سالک راه خدا!) اسلام همه چیز برای مسلمین آورده است، همه چیز، قرآن در آن همه چیز است. لکن مع‌الاسف ما استفاده از آن نکرده‌ایم و مسلمین مهجورش کردند، یعنی استفاده‌ای که باید از آن بکنند نکردند. باید مردم را توجه داد. گرایش داد به اسلام (و قرآن). (1)
مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشته‌اند و تحت لوای دیگران درآمده‌اند. (2)
____________
1- صحیفه امام،‌ ج 12، ص320
2- همان، ج 13، ص 275