هدیه به خوانندگان


حضرت امام خمینی(ره): بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده‌اند.