تخریب سوله یکی از مسئولان در شهریار

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید عسگری‌پور از تخریب سوله ۵۰۰ متری در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و باغات خبر داد و اظهار کرد: سوله مذکور با دستور دادستانی در راستای اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و باغات و با دستور دادستانی تخریب شد.وی افزود: این سوله که متعلق به یکی از مسئولان شهر‌های همجوار بود توسط عوامل اراضی قلع و قمع شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار در خاتمه با بیان اینکه دادستانی در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات که به صورت غیرمجاز انجام می‌شود هیچ گونه مسامحه‌ای نخواهد داشت، تصریح کرد: با قلع و قمع صورت گرفته اراضی مذکور به حالت اولیه اعاده شد.