نژاد، ملیت و قبیله عامل تفاخر در روابط انسان‌ها نیستند(در پرتو وحی)


«ای مردم! همانا ما شما را از یک مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم، تا به این‌وسیله یکدیگر را بازشناسید. (نه اینکه با عنوان قبیله و ملیت خود بر یکدیگر تفاخر کنید) همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند متقی‌ترین شما است.»
حجرات- 13