جزع و بی‌تابی برای رفع بلیات فایده‌ای ندارد(سلوک عارفانه)


(بدان ای سالک راه‌ خدا!) مطلب بس مهم و راه خیلی خطرناک است. از جان و دل بکوش، در پیش‌آمدهای دنیا، صبر و بردباری را پیشه خود کن، و در مقابل بلیات و مصیبات مردانه قیام (کن) و به نفس بفهمان که جزع و بی‌تابی، علاوه بر آنکه خود ننگی بزرگ است، برای رفع بلیات و مصیبات فایده‌ای ندارد، و شکایت از قضای الهی و اراده نافذ حق، پیش مخلوق ضعیف بی‌قدرت و قوه، مفید فایده نخواهد بود.1
__________________
1- چهل حدیث، امام خمینی(ره)، ص 225