روند کاهشی شکاف طبقاتی پس از دولت روحانی برعکس شد(خبر ویژه)هنگامی که دولت تدبیر و امید بر مسند اجرایی تکیه زد، مسئولین این دولت همواره از کاهش فقر و عدالت درآمدی سخن گفتند. حسن روحانی در خرداد ماه 1392 هنگامی که در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو حضور یافته بود، گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند. روزگار گذشت و نه تنها مردم به درآمدی سرشار نرسیدند، ‌بلکه همان 45 هزار تومان یارانه هم قدرت خرید خود را در این سال‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم از دست داد. همچنین آمارها نشان می‌دهند، در طول دوره دولت تدبیر و امید شکاف درآمدی در این سال‌ها افزایش یافته است.
آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پیرامون ضریب ‌جینی نشان می‌دهد، ‌شکاف درآمدی در دوران دولت تدبیر و امید یعنی بین سال‌های 1392 تا 1396 مداوم بیشتر شده است، طبق آنچه از نمودار نمایان است، هنگامی که دولت تدبیر و امید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت (1392) ضریب جینی در حدود 0/3650 بود. این ضریب در سال 1396 به 0/3981 افزایش یافت. این یعنی ضریب جینی در سال‌‌های 1392 تا 1396 به میزان 9 درصد رشد کرده است.
بر اساس نمودار‌ها وضعیت توزیع درآمد در دولت دهم بهتر بوده و توزیع درآمد به سمت برابرتر شدن پیش رفته است. با آغاز به کار دولت دهم (1388) ضریب جینی در حدود 0/4111 بوده و در پایان کار دولت دهم (1391) این ضریب به 0/3659 کاهش یافته است. در دوره دولت دهم این ضریب روندی کاهشی داشته و شکاف درآمدی در جامعه نیز کاهش یافته است.