اعتصاب هزاران نفر از کارکنان فرودگاه‌های برلین و لغو پروازهادر پی فراخوان برای برگزاری اعتصاب در دو فرودگاه‌ «تگل» و «شونه‌فلد» برلین، روز گذشته شماری از پروازها لغو و شماری دیگر به تعویق افتاد. آنطور که خبرگزاری آلمان نوشته، اتحادیه کاری (Verdi) از حدود سه هزار نفر از کارکنان بخش امنیتی در هر دو فرودگاه خواسته بود که روز دوشنبه به مدت حدود چهار ساعت دست از کار بکشند.
 اعتصاب از ساعت پنج آغاز و در مدت چهار ساعت  47 پرواز لغو شد. در فرودگاه تگل، ۴۲ پرواز لغو شده. در فرودگاه شونه‌فلد هم پنج پرواز لغو و  ۲۵ پرواز دیگر با تاخیر انجام شد.