حرص بر دنیا شاخص نفاق(چراغ راه)


قال‌النبی (ص): «الحرص علی الدنیا من علامات النفاق»
پیامبرگرامی اسلام (ص) فرمود: یکی از علامت‌های نفاق حریص بودن بر دنیا و زیاده‌خواهی است.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مواعظ العددیه، ص 11